Oficiální stránky

Obec Vepřová

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 515/2020 https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-515, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu a dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1999-106.

1. Název

Obec Vepřová

2. Důvod a způsob založení

 • Obec Vepřová vznikla na základě zákona č. 367/1990 Sb., o obcích, jako právnická osoba, která vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající.
 • Obec vykonává svoje funkce podle zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

3. Organizační struktura

Organizační struktura

4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Obecní úřad Vepřová

Vepřová 36

592 11 Velká Losenice

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Obecní úřad Vepřová

Vepřová 36

592 11 Velká Losenice

4.3 Úřední hodiny

St: 8.00 – 10.00 a 18.00 – 20.00

4.4 Telefonní čísla

+420 566 666 527

4.5 Adresa internetových stránek

https://www.veprova.cz

4.6 Adresa podatelny

Obecní úřad Vepřová

Vepřová 36

592 11 Velká Losenice

4.7 Adresa elektronické podatelny

podatelna@veprova.cz

4.8 Datová schránka

p4uav3g

5. Případné platby lze poukázat

Komerční banka, a.s.: 16020751/0100

6. IČO

00374440

7. Plátce daně z přidané hodnoty

CZ 00374440

8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

Úřední deska

Usnesení zastupitelstva

8.2 Rozpočet

Rozpočet obce

9. Žádosti o informace

 Obec Vepřová zveřejňuje informace následujícími způsoby:

 1. na úřední desce – před č.p. 23
 2. na internetové úřední desce na adrese: www.veprova.cz
 3. informace lze dále získat v kanceláři Obecního úřadu Vepřová v úředních hodinách

Každá fyzická nebo právnická osoba může získat informace níže uvedenými způsoby.

Ústně

 1. osobně na Obecním úřadě Vepřová v úředních hodinách.
 2. telefonicky:  +420 566 666 527

Písemně

 1. na adrese: Obecní úřad Vepřová, Vepřová 36, 592 11 Velká Losenice

Elektronicky

 1. e-mail: podatelna@veprova.cz (v žádosti nemusí být aplikován elektronický podpis)
 2. datovou schránkou: p4uav3g

10. Příjem podání a podnětů

Každá fyzická nebo právnická osoba může podat žádost nebo stížnost, předložit návrh, podnět nebo jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí o právech a povinnostech osob.

Ústně

 1. osobně na Obecním úřadě Vepřová v úředních hodinách.
 2. telefonicky:  +420 566 666 527

Písemně

 1. na adrese: Obecní úřad Vepřová, Vepřová 36, 592 11 Velká Losenice

Elektronicky

 1. e-mail: podatelna@veprova.cz (v žádosti nemusí být aplikován elektronický podpis)
 2. datovou schránkou: p4uav3g

11. Předpisy

11.1 Nejdůležitější používané předpisy

• Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů

• Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky

• zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění

• zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

• zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění

• zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

• zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

Úplné znění právních předpisů je dostupné na:

http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

11.2 Vydané právní předpisy

Právní předpisy obce a jejich evidence jsou k nahlédnutí na obecním úřadě a na internetových stránkách obce.

viz vyhlášky

Sbírka právních předpisů územních samosprávných celků

12. Úhrady za poskytování informací

12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

Sazebník úhrad za poskytování informací

12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Žádná usnesení vydaná dle § 16 a odst. 7 InfZ nebyla dosud přijata.

13. Licenční smlouvy

13.1 Vzory licenčních smluv

Obecní úřad Vepřová nedisponuje vzorem licenční smlouvy. V případě potřeby bude smlouva vyhotovena dle aktuálních podmínek.

13.2 Výhradní licence

Obecní úřad Vepřová neposkytl žádnou výhradní licenci dle ust. § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

14. Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím

Výroční zpráva za rok 2018

Výroční zpráva za rok 2019

Výroční zpráva za rok 2020

Výroční zpráva za rok 2021
vloženo: 20. 1. 2022

Výroční zpráva z rok 2022
vloženo: 23. 1. 2023

Výroční zpráva z rok 2023
vloženo: 23. 1. 2024

Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

Žádost o informace ohledně neviditelného vlaku a kolaborace s vrahounkým režimem VOZu
(Vyvěšeno dne 7. 6. 2022)